"Gå til modstand alle
Danske , alle mand som eèn og gør Danmark frit "

Ærlighed frem for alt


“without victory there is no survival” – Churchill


HØR DANMARKS FRIHEDSSANGHvorfor " Frit Danmark " ?

Under sidste besættelse af Danmark ved starten af anden verdenskrig opstod der i kølvandet på Tyskernes besættelse en tværpolitisk modstandsgruppe som kaldte sig " Frit Danmark ", hvis formål var at informere befolkningen om besættelsesmagtens skadelige indflydelse på det Danske samfund - dette på trods af samarbejdspolitikernes prædiken om , at Danskerne skulle forholde sig passive og ikke gøre modstand mod den nye besættelsesmagt.
Tilbage til vor tid mener vi at kunne drage paraleller mellem datidens besættelse og nutidens, som består af hæmningsløs indvandring fra lande som vi ingenting har til fælles med , og som stille og roligt undergraver vort samfund indefra !.
Igen foregår det med de siddende politikeres velsignelse , men uden det Danske folks accept !
Længe har det været forbundet med tabu og politisk ukorrekthed at gøre noget reelt ved indvandringen og dens skadelige følgevirkninger , men ved fremkomsten af " Frit Danmark " kan vi nu tilbyde den Danske befolkning et reelt alternativ til de politikere , hvis skyld det er , at vort samfund idag bærer så tydeligt præg af mange års fejlslagen indvandringspolitik.

" Gå til modstand alle Danske - alle mand som een , og gør Danmark frit "

 

 

 

Hensigts erklæring

FRIT DANMARK

- Folkebevægelsen mod indvandringen -

Under henvisning til den Danske grundlov - ,den Danske folkekirke , frihed , lighed og demokrati er det vores erklærede mål , - på et tværpolitisk grundlag - at bekæmpe alle tiltag , der strider mod disse værdier , og som ønsker indpas i det Danske samfund med den hensigt at begrænse eller afskaffe disse grundlæggende værdier.

I de seneste år er det blevet mere og mere klart for alle , at Islams grundlæggende værdier på alle måder er en dimentral modsætning til alle vore Danske frihedsværdier og normer, som derudaf er uforenelig med vort demokratiske samfund.

Derfor ser vi Islam som vor tids største trussel mod vort etablerede samfund som vi kender det , hvorfor vi politisk agter at agitere for tiltag , som skal give Danmark tilbage til Danskerne.

Som eksempler på den stigende negative Islamiske indflydelse i Danmark kan vi nævne følgende :

1)  Bevidst forsøg på at afskaffe demokratiet

Islamiske organisationer som Hitz but tahrir har som erklæret mål at afskaffe demokratiet i Danmark , og lave Danmark om til et samfund der skal leve i et kalifat under Islam. Også mange fundamentalistiske Imamer prædiker dette budskab i moskeer rundt omkring i Danmark.

 

2)  Bevidst forsøg på indskrænkning af ytringsfriheden :

I forbindelse med sagen om Muhammed tegningerne i Jyllandsposten forsøgte diverse Islamiske organisationer sig med en anmeldelse mod jyllandsposten for at få dem straffet for at benytte ytringsfriheden til at karikere forskellige bud på profeten Muhammed , - dette blev dog afvist af statsadvokaten.

 

3)  Bevidst forsøg på at underkende Dansk lovgivning

Da muslimerne ikke havde held til at få dømt Jyllandsposten i Muhammedsagen , klager de så til FN med henblik på at få underkendt beslutningen om at få JP. straffet.

 

4)  Bevidst undertrykkelse af kvinder :

På trods af , at muslimerne formentlig er klar over , at de er flyttet til et kristent land , hvor der er lighed mellem kønnene , fortsætter de stadig med æresdrab på kvinder som ikke vil lade sig tvangsgifte , deres kvinder skal gå tildækket som i muslimske lande , og lade sig underkue af manden i følge alle aspekter af Islam.

5)  Bevidst kriminel adfærd :

Det er nu kommet så langt , at de fremmede bliver sigtet 35 gange oftere end Danskere for kriminel adfærd. Deri ligger det grundlæggende , at man ikke ønsker at blive integreret i det Danske samfund , og at man helt i tråd med Islam på denne måde ønsker at undergrave " de vantros samfund ".

6)  Bevidst udmeldelse af det Danske samfund

 

 

 

Landspolitisk Program

 

 

1)  Indvandrings stop skal respekteres.
 

Siden 1970 hvor det første indvandrings stop blev vedtaget i Folketinget , er dette søgt omgået af alle siddende regeringer lige siden. Indvandringsstoppet er dog aldrig blevet ophævet , derfor kræver vi fornyet respekt omkring intentionerne med loven , og en ophævelse af love som " defakto - flygtninge " og andre , der alene er blevet til på baggrund af ønsket om en bevidst omgåelse af indvandringsstoppet.

2) Personlig integrations aftale med allerede ankomne indvandrere.
 

Vil indvandrere , der opholder sig i landet - hvad enten de har opnået Dansk statsborgerskab eller ej , blive her i landet skal de lave en skriftlig integrations aftale med Staten om , at de indenfor en ikke nærmere defineret tidsramme forpligter sig til at lade sig integrere i det Danske samfund. Ved integration forstår vi alle aspekter i det Danske samfund : Lovgivningsmæssigt , ved at anderkende den Danske lovgivning som eneste gyldige lovgivning på Dansk jord. Kulturelt og socialt , ved at forpligtige sig til at lære Dansk og indgå i samfundet sammen med danskere i det Danske fællesskab . Man skal være villig til at lade sine børn gå i Dansk børnehave , og man anderkender , at det er den Luthersk protestantiske tro der alene undervises i , i den Danske folkeskole. Samtidig skal man også erklære , at man tager afstand fra ekstremisme af enhver karakter , og man forpligtiger sig til at afholde sig fra deltagelse i aktiviteter , der er beslægtet hermed.

Er dette ikke opnået indenfor en ikke nærmere angivet tidsramme , er det fordi man ikke ønsker at være en del af det Danske samfund og blive integreret, og som en konsekvens heraf , skal der øjeblikkeligt lukkes for enhver social ydelse , og kun tildeles overlevelseshjælp indtil hjemsendelse kan finde sted.

3) Nemmere fratagelse af Dansk statsborgerskab.
 

For alle indvandrere der har opnået Dansk statsborgerskab skal det gælde at : opfylder man ikke kravene i punkt 2 , skal Dansk statsborgerskab kunne tilbagekaldes. Ydermere skal statsborgerskab kunne tilbagekaldes hvis der første gang begåes kriminalitet af særlig grov karakter som : grov vold , røverilignende forhold , voldtægt og voldtægtsforsøg , mord og mordforsøg . Statsborgerskab skal også kunne tilbagekaldes ved støtte til - og opfordring til terror.

At rejse på ferie til det land man påstår at være flygtet fra skal ligeledes koste statsborgerskabet , da man så har fået det på et løgnagtigt grundlag , ligesom tvangs ægteskaber skal have samme konsekvens.

Mildere kriminalitet skal straffes med et " klippekort system " som ved trediegangs forseelse også medfører fratagelse af Dansk statsborgerskab.

4) Ingen organisatorisk fanatisme i Danmark under dække af religions frihed.
 

Det skal forbydes organisationer at virke i Danmark , hvis deres formål strider mod den Danske grundlov , og har samfundsomstyrtende intentioner.

Organisationer som den Islamiske Hizb-ut-tahrir samt fanatiske Imamer skal forbydes offentligt at sprede deres budskab , da Islamistisk fanatisme står i dimentral modsætning til Danske værdier , og dermed er af samfundsomstyrtende karakter.

5) Hjemsendelser.
 

For alle gælder det , som beskrevet i punkt 2 , - 3 , og 4 at der som konsekvens af overtrædelse af nogle af disse punkter er tale om ubetinget hjemsendelse. Dette skal gøres under henvisning til det i punkt 1 beskrevne indvandrings stop fra 1970 , og skal gælde alle indvandrere og deres efterkommere , der er kommet til landet efter 1970.

6) Flygtninge.
 

 

Som udgangspunkt skal det tilstræbes at hjælpe flygtninge i nærområderne. Skulle det af anderkendte årsager ikke være muligt at hjælpe i nærområderne , skal vi imidlertidigt kunne modtage flygtninge i Danmark. Disse skal ikke pr. automatik have Dansk statsborgerskab efter en årrække , men sendes hjem når forholdene igen byder det. Under deres midlertidige ophold i Danmark skal disse have ret til tag over hovedet

og mad. Sociale ydelser skal ikke udbetales i perioden. Midler hertil tages fra ulandsbistanden.

______________________________________________________________________________________

 

Familie politik

 

Familie politik : Der skal fødes flere Danske børn nu , - og det haster !

 

Derfor vil vi tilstræbe en økonomisk "gulerod" for indfødte Danske børnefamilier der ønsker at få barn nummer 2, - 3 og 4.

Som det første vil vi fjerne den økonomiske afstraffelse fra staten når to mennesker ønsker at flytte sammen .

Ligeledes ønsker vi at hæve tilskuddet til vuggestuer og dagpleje , samt at forhøje børne familie ydelsen for barn nummer 2 , 3 - og 4.

Fødselsraten for indfødte Danskere har i en lang år-række været katestrofalt nedadgående , og vi kan idag som gammel " stamme " ikke længere reproducere os selv , hvilket på kort sigt vil betyde at vi som oprindeligt Dansk folk vil uddø og langsomt blive udskiftet med tilvandrede virile muhammeddanere såfremt Danske kvinder ikke nu begynder at føde flere børn.

 

 

 

 

ÆLDREPOLITIK

 

Vi ønsker en individuelt bedre alderdom for vore ældre medborgere.  

 

Når ældre i eget hjem ønsker at forblive dér , skal der gives den nødvendige pleje og omsorg der er en forudsætning for en værdig tilværelse i de vante omgivelser.

 

Hvis behovet for at være i mere sociale omgivelser er første prioritet , skal der også kunne åbnes op for mulighed for optagelse i ældre kollektiver så tæt på nærområdet som muligt.

 

Er behovet for at flytte på plejehjem tilstede , skal der også være plejehjems pladser nok til rådighed - ventetiderne skal nedbringes til maximalt 1 måned - dette vil betyde opførelse af nye plejehjemspladser overalt i landet , da antallet af ældre medborgere vil blive ved med at stige kraftigt de kommende mange år.

 

Minut tyraniet skal afskaffes overalt i ældresektoren , og der skal i fremtiden være tid til en snak med den ældre - hvis dette er af betydning for den ældres psykiske velvære , da dette også ville kunne være med til nedbringe behovet for plejehjemspladser og ældre kollektiver , da behovet for socialt samvær i mange tilfælde vil være tilstrækkeligt dækket med et snak med hjemmehjælpen når dette er påkrævet.

 

 

 Kommunal - og Regionalråds program 2009"

Odense Kommune

1) Vi vil sætte hårdere ind overfor indvandrerkriminaliteten

Det ligger indenfor Kommunens bemyndigelse at udsætte familier til kriminelle indvandrere fra Kommunalt anviste (almenyttige) boliger. Dette ønsker vi i langt højere grad at benytte os af, ligesom vi ønsker et tættere samarbejde med boligforeningerne omkring dette tiltag.

2) Vi vil tilse , at der ikke uretmæssigt bliver udbetalt overførselsindkomster til fremmede som reèlt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet

Der foregår idag en udbredt ” misforståelse ”med udbetaling af bistandsmidler til fremmede som ikke kan det Danske sprog , og som end ikke bliver sat i aktivering for deres overførselsindkomst. Kan man ikke det Danske sprog , kan man reèlt ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kan derudaf heller ikke hæve bistandshjælp , og ligesom Danskere på overførselsindkomst skal også fremmede i aktivering efter en periode. Dette sker ikke for en stor gruppe af fremmede , hvorfor der så må lukkes af for bistandshjælpen.

3) Nytænkning på integrationsområdet

" integration i det Danske samfund betyder at adobtere Dansk kultur og levevis. Ved at lade de fremmede bibeholde deres gamle kultur og levevis fastholder man dem i virkeligheden i et fjernøstligt paralelsamfund til det Danske , i stedet for at hjælpe dem til at blive en del af det Danske samfund.

I årevis har man i Kommunalt regi kørt en integrationspolitik , der i korte træk gik ud på at føje sig efter de fremmedes ønsker , og resultatet ser vi idag med paralelsamfund , og u-integrerede unge der har Danmarksrekord i kriminalitets rater. Denne integrationspolitik har spillet fallit , og derfor skal der nytænkning til , hvis der skal rettes op på dette.

4) Afvikling af alle de fremmedes særordninger i Kommunen

Her tænkes på skolemad ordninger hvor hensynet til de fremmedes religiøse baggrund giver sig udslag i , at der ikke længere bliver serveret svinekød i kantinen , og denne bliver udskiftet med muslimsk halal slagtet mad .

Som det ligger i ordet , er den Danske folkeskole Dansk , hvorfor det er muslimerne der

skal indrette sig efter Danske forhold , og ikke Danske børn der skal indrette sig efter

muslimske forhold .

Derfor ønsker vi at afskaffe tvungen halal slagtet mad i folkeskolen.

Ydermere vil vi arbejde for at afskaffe følgende særordninger :

1) Ingen skatteyder betalt tolkebistand efter endt Dansk undervisnings periodes udløb.

Hvis man ikke har fulgt med i Dansk timerne , må efterfølgende tolkebistand stå for egen regning.

2) Ingen skatteyderpenge til indkøb af Arabisk literatur til bibliotekerne

Der er undervisningspligt i Dansk , hvorfor det er overflødigt at bruge penge på arabiske udgaver.

3) Ingen særlige religiøst betingede badedage i offentlige svømmehaller.

Hvis muslimerne ønsker at indgå i det Danske fællesskab , skal dette foregå på lige fod med Danskerne.

I Region Syddanmark vil vi arbejde for :

1)    Bevarelse af de små sygehuse i nærområderne i videst muligt omfang. 

2)     Som betingelse for evt. lukning af små sygehuse vil vi stille som betingelse , at patienten ikke

tidsmæssigt vil blive ringere stillet indtil behandling kan finde sted.

Dette vil betyde indsættelse af læge helikoptere i de berørte områder.

3)     Ingen religiøst betingede særbehandlinger betalt af skatteyderne på de Danske sygehuse.

Hvis muslimerne ikke kan spise den almindelige Danske mad , må religiøst betingede madønsker

financieres af dem selv , ligesom evt. specielle læger og plejepersonale samt andre religiøst

betingede særbehandlinger  stå for muslimernes egen regning.

 4) Vi vil ligeledes modsætte os planer om , at Region Syddanmark indgår i financieringen af et  landsdækkende tolkecenter , da vi også hèr mener , at hvis man ikke har de fornødne Dansk  kundskaber efter endt Dansk undervisning , så er det efterfølgende noget som må stå for de  fremmedes egen regning. Dette er ikke skatteydernes problem. 

Her er de foreløbige kandidater for FRIT DANMARK

ved det kommende Kommunalvalg i Odense

- og Region Syddanmark 2009" 

 

19 Kandidater til Region Syddanmark

11 Kandidater til Odense Kommune

 

 

Efter et velbesøgt opstillingsmøde vedrørende det kommende Kommunal- og

Regionalrådsvalg 2009 " der blev afholdt i Odense d. 30/5-09 , er der foreløbigt

godkendt følgende kandidater , som der kan stemmes personligt på efter folks

forskellige politiske overbevisninger.

Vi vil anføre , at enhver kandidat kun er forpligtet til at følge FRIT DANMARKs

fremmedpolitiske linie , og i enhver anden politisk sammenhæng frit kan følge

sin oprindelige politiske overbevisning. Anførelsen ud for hvert parti

tilkendegiver kandidatens seneste stemmeafgivelse ved seneste valg.

Alle kandidater opstiller sideordnet. Rækkefølgen på stemmesedlen vil

offentliggøres på et senere tidspunkt.

 

 

 

 Liste A -  Socialdemokratiet    : 1 kandidat til Odense Kommune

                                                        : 1 kandidat til Region Syddanmark

                                                        L.H Jørgensen - Odense. Kvinde.

                                                       37 år og beskæftiget i detailbranchen.

 

 Liste C - De Konservative       : 1 kandidat til Odense Kommune

                                                       : 1 kandidat til Region Syddanmark

                                                       S.S Mortensen - Odense. Mand.

                                                       41 år og ansat i transportsektoren. 

 

Liste I - FRIT DANMARK            : 5 kandidater til Odense Kommune

                                                       : 11 kandidater til Region Syddanmark

 

                                                        Odense Byråd :

 

                                                        M. Ellegaard - Odense. Mand.

                                                        43 år og førtidspensionist.

 

                                                        K. K Hansen - Odense. Mand.

                                                        21 år og står i lære.  

 

                                                        H. Jacobsen - Odense. Mand.

                                                        73 år og pensionist. 

 

                                                        K.K Killerup - Odense. Mand

                                                    22 år og blik- og VVSèr 

 

                                                    R. I Larsen - Odense. Kvinde 

                                                39 år og ernæringsassistent

 

 

                                                        Region Syddanmark :

  

                                                        M. Ellegaard - Odense. Mand.

                                                        43 år og førtidspensionist.  

 

                                                         K. K Hansen - Odense. Mand.

                                                    21 år og står i lære.  

 

                                                     H. Jacobsen - Odense. Mand.

                                                     73 år og pensionist. 

 

                                                     C. S Bakmand - Ørbæk . Mand.

                                                     19 år og lærling

 

                                                     M. K Andersen - Odense. Kvinde.

                                                     23 år og går på barsel.

 

                                                     C. Aamand - Ullerslev. Mand

                                                     21 år og Tømrer

 

                                                     K.K Killerup - Odense. Mand

                                                     22 år og blik- og VVSèr 

 

                                                     J.K Schytt - Svendborg. Kvinde

                                                     24 år og studerende

 

                                                     M.H Hansen - Ringe. Mand

                                                     19 år og auto-lakerer

 

                                                     R. I Larsen - Odense. Kvinde

                                                     39 år og ernæringsassistent

 

                                                     H.Hansen - Ørbæk. Mand

                                                     24 år og maskinarbejder

 

                                                   

                                                   

Liste   - Socialistisk

Folkeparti                                    : 1 kandidat til Odense Kommune

                                                       : 1 kandidat til Region Syddanmark

                                                       K.S Jacobsen - Odense. Mand.

                                                       45 år og tidligere sømand.

 

 

Liste O - Dansk Folkeparti     : 2 kandidater til Odense Kommune

                                                     : 2 kandidater til Region Syddanmark

                                                     R. M Bang - Odense. Kvinde

                                                     20 år og studerende.

 

                                                     R.Petersen - Odense. Mand 

                                                 21 år og bryggerimedarbejder

    

 

Liste Z - Fremskridtspartiet   : 1 kandidat til Odense Kommune

                                                     : 3 kandidater til Region Syddanmark

 

                                                     Odense Byråd :

 

                                                     S. Årøe - Odense. Mand.

                                                     48 år og tømrer.

 

                                                     Region Syddanmark :

 

                                                    L. G Larsen - Nyborg. Mand

                                                    23 år og hjemmehjælper.

 

                                                    L. A Grønbæk Larsen - Nyborg

                                                   . Mand. 69 år og folkepensionist .

 

                                                   S. Årøe - Odense. Mand

                                                   48 år og tømrer.

 

 

 

Vi vil på stemmesedlen være at finde under Liste I - FRIT DANMARK - Folkebevægelsen Mod Indvandringen

 

 

Muslimerne ønsker at bibeholde deres tro/lov religion Islam , fremfor at indordne sig under de Danske love og normer, og som konsekvens heraf har muslimerne i Danmark valgt at leve i et paralelsamfund rundt omkring i landets mange indvandrer ghettoer , og har dermed heller ikke noget ønske om , eller vilje til at blive integreret i det Danske samfund, hverken nu eller i fremtiden . Derfor har vi forfattet nedenstående program som er vores bud på hvad der politisk skal gøres i denne sag.

________________________________________________________________________________________________